چقدر دستمزد بگیریم روی خط فقر هستیم

on
Categories: اخبار دنیای اقتصاد

یک فعال کارگری گفت :ستمزد امسال باید 12 تا 15 میلیون می‌شد تا بتوانند زندگی خود را اداره کنند. اما ترس از تورم وجود دارد اما تاثیر مزد بر تورم خیلی کم است و توهم تورمی بیشتر از خود تورم است. راه چاره واقعی کردن دستمزد‌هاست. امروز زیر 15 میلیون تومان حقوق یعنی فقیر!Original Article